1. Onderwerp

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “AV”) hebben tot doel de contractuele relatie vast te leggen tussen de koper (hierna “de klant”) en onze vennootschap, JOYT BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Noorderlaan 33, 2030 Antwerpen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0429505013 (hierna “JOYT”).

Zij hebben tot doel de voorwaarden te bepalen die van toepassing zijn op elke reservering van één of meer karaoke boxen of darts ruimte door de Klant via de online site www.joyt.eu (hierna “de Site”), gelegen te Noorderlaan 33, 2030 Antwerpen. Zij zijn ook van toepassing voor het gebruik door elke bezoeker van de Site en dienen vóór elk gebruik aandachtig te worden gelezen.

De Site is eigendom van en wordt beheerd door JOYT BV, waarvan de gegevens hierboven zijn vermeld.

Door op de Site te surfen en een box spel,  sessie te boeken, gaat de Klant zonder voorbehoud akkoord met alle bepalingen in deze AV die van kracht zijn op het moment van de boeking.

2. Wijziging van de huidige voorwaarden

JOYT behoudt zich het recht voor, op elk moment, deze AV te wijzigen of te annuleren. De Klant verbindt zich ertoe bij elke nieuwe reservering op de Site kennis te nemen van de AV, aangezien deze gewijzigd kunnen zijn sinds zijn laatste bezoek.

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij een schriftelijk document, dat naar behoren is ondertekend door JOYT en door de Klant.

3. Prijs, betaling en reservering

De Klant heeft de mogelijkheid om karaoke boxen te reserveren op de Website van JOYT. Bij de reservering wordt de beschikbaarheid van karaoke boxen in real time aan de Klant meegedeeld.

Alleen een volwassene (+ 18 jaar) kan een spel sessie, box boeken, maar het spel, box is toegankelijk voor iedereen vanaf 6 jaar, onder begeleiding van een volwassene voor minderjarigen onder de 16 jaar.

Er zijn in totaal 22 verschillende karaoke boxen, alle uitgerust met de volgende zaken:

Twee professionele microfoons, een iPad om de playlist te creëren, een iPad voor de bestelling van de drankjes, 2 HD TV, luidsprekers, LED-verlichting.

De prijzen worden op het moment van de reservering aangegeven in euro’s, alle belastingen inbegrepen, per box en voor de aangegeven duur.

Als je ervoor hebt gekozen om ter plaatse te betalen, wordt er een betalingstoeslag van € 1 per persoon per geboekt uur aan je tarief toegevoegd.

JOYT behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar garandeert de Klant de toepassing van de prijs die van kracht is op de dag van de reservering.

Reserveringen kunnen online worden gemaakt op de Site of direct ter plaatse in onze lokalen.

De lijst van de verschillende betalingswijzen die op de website worden aanvaard (krediet- of debetkaarten, enz.) wordt op de reserveringswebsite vermeld. JOYT informeert u dat zij op geen enkel moment de bankgegevens van Klanten vastlegt, noch deze aan derden doorgeeft. 

De hele banktransactie wordt beheerd door STRIPE.

Pas nadat JOYT de bestelling heeft bevestigd, wordt deze definitief.

Er wordt een bevestiging per e-mail naar het door de Klant opgegeven adres gestuurd, waarin de ontvangst van de boeking wordt bevestigd.

Zodra de reservering is bevestigd, wordt geen enkele terugbetaling, annulering of uitstel meer geaccepteerd, onder voorbehoud echter van hetgeen is aangegeven in punt 5 “Terugbetaling en annulering”.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van de AV door de Klant en vormt het contract.

JOYT vestigt de aandacht van de Klant op het feit dat een geboekte Karaoke of Darts sessie niet kan worden overgedragen of doorverkocht voor commerciële doeleinden, tenzij JOYT hier uitdrukkelijk mee instemt. Indien een sessie wordt overgedragen of doorverkocht in strijd met deze voorwaarde, zal de spelhouder of de persoon die het recht op spelen opeist, de sessie worden geweigerd. Een gereserveerde karaoke- of dart sessie kan niet worden geannuleerd of gewijzigd. In geval van overmacht wordt de Klant verzocht vooraf contact op te nemen met het JOYT-team.

 4. Toegang tot karaoke boxen en darts ruimte

De Klant wordt verzocht ten minste 30 minuten voor het tijdstip van zijn reservering op de dag van de reservering aanwezig te zijn om toegang tot de box te krijgen.

In geval van vertraging kan JOYT de sessie, die op de overeengekomen dag en tijd zal beginnen, niet uitstellen.

JOYT behoudt zich het recht voor om de sessie 20 minuten na aanvang te annuleren indien de klant nog niet is gearriveerd en de zaal aan een andere klant toe te wijzen.

5. Terugbetaling en annulering

Voor elk verzoek om uw boeking te annuleren of te wijzigen, gelieve in te loggen in uw klantenzone : joyt.eu/my-account

In geval van annulering krijgt de klant een nieuw tijdslot aangeboden voor hetzelfde aantal personen en dezelfde duur, afhankelijk van de beschikbaarheid en dit volgens volgende voorwaarden en dit volgens volgende regels:

– Tijdige annulatie (>48u voor dag afspraak) : U krijgt een voucher twv het volledige bedrag met een duurtijd van 2 maand.

– Annulatie <48u voor dag afspraak : u krijgt een voucher voor het volledige bedrag met een duurtijd van 1 maand. Deze voucher is enkel geldig op weekdagen.

– Laattijdige annulatie (na afspraak) of ‘no show’ : geen recht op een voucher.

Het in de artikelen VI.47 e.v. van het Wetboek van economisch recht bedoelde herroepingsrecht, op grond waarvan de consument een overeenkomst binnen 14 dagen na de sluiting ervan kan herroepen wanneer deze op afstand is gesloten, is in dit geval niet van toepassing. Artikel VI.53 bepaalt dat het herroepingsrecht van de consument niet kan worden uitgeoefend voor “12° de verstrekking van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuur, restauratie of diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering”.

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Om meer te weten te komen over de verwerking en bescherming van zijn persoonsgegevens, wordt de Klant uitgenodigd het door JOYT opgestelde beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens te raadplegen door hier te klikken.

De Klant kan het cookiebeleid lezen door hier te klikken.

 7. Beveiliging

JOYT behoudt zich het recht voor om personen die onder invloed zijn van alcohol, illegale middelen of niet-voorgeschreven medicijnen de toegang te weigeren en de reservering te annuleren zonder dat restitutie plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor iedereen die arbeidsongeschikt is of zich op enigerlei wijze ongepast of beledigend gedraagt.

JOYT wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor schade, zowel fysiek als materieel, die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van de karaokeruimte, de aan de Klant ter beschikking gestelde apparatuur of in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies en -regels die vóór de start van de sessie  meegedeeld werden.

JOYT is gerechtigd van de Klant betaling te vorderen voor alle schade, al dan niet opzettelijk veroorzaakt, door misbruik van de materialen, of als gevolg van misbruik of ongepast gedrag.

JOYT vestigt de aandacht van de Klant op het feit dat er geen drank of etenswaren van buitenaf in de karaokeruimte, bar en restaurant mogen worden gebracht. Alleen drankjes en etenswaren die ter plaatse aan de bar zijn gekocht of besteld, mogen naar de karaokeruimtes worden gebracht. Consumptie ter plaatse verplicht.

JOYT vestigt de aandacht van de Klant ook op het feit dat zowel de bar als de karaokeruimtes, het volledige gebouw onder camera toezicht staat als veiligheidsmaatregel voor de gebruikers.

8. Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud van de site, tenzij anders vermeld, is het exclusieve eigendom van JOYT, evenals het grafische ontwerp, de broncode, de logo’s, teksten, grafieken, illustraties, foto’s, en andere elementen die op de site voorkomen ( niet limitatieve lijst).

Evenzo zijn alle handelsnamen, handelsmerken of onderscheidende tekens van welke klasse dan ook die op de Site voorkomen wettelijk beschermd.

JOYT verleent de Klant geen enkele licentie of machtiging voor persoonlijk gebruik op haar intellectuele en industriële eigendomsrechten of op enig ander recht met betrekking tot haar Site en de daarop voorgestelde diensten.

Bijgevolg erkent de Klant dat de reproductie, verspreiding, marketing, transformatie en, in het algemeen, elke andere vorm van exploitatie, ongeacht het procédé, van het geheel of een deel van de inhoud van deze Site, een inbreuk vormt op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van JOYT of van de eigenaar.

JOYT is niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade of incidentele schade, met inbegrip van gederfde winst of inkomsten, verlies van kansen, kosten van vervangende producten of diensten, verlies van of schade aan gegevens of bedrijfsonderbreking, die voortvloeit uit enig gebruik van de Site door de klant in het geval dat zij haar verplichtingen niet heeft geschonden en dergelijke schade niet heeft veroorzaakt.

In het geval dat de Site u doorverwijst naar sites van derden, kan JOYT niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van deze links door de Klant. De laatste is zich er ten volle van bewust dat hij ze op eigen risico gebruikt.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid van de gerechten

De huidige online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Vlaamse rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, tenzij er dwingende bepalingen van openbare orde bestaan.

10. Neem contact op met

JOYT kan gecontacteerd worden:

Adres: Noorderlaan 33, 2030 Antwerpen

E-mailadres: joyt.eu/contact

JOYT zal proberen de Klant zo snel mogelijk te antwoorden.