Privacy Policy

Privacybeleid JOYT

 

Wij vinden de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. Wij willen u zo goed mogelijk informeren, u respecteren en u controle geven over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen, hoe lang wij deze bewaren, wat uw privacyrechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

 

Wij zijn gebonden aan en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (de “GDPR”) en de implementatie daarvan in de nationale wetgeving.

 

ARTIKEL 1: WIE WORDT BESCHERMD DOOR DIT PRIVACYBELEID 

 

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke (zoals gedefinieerd onder artikel 2 hieronder). Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze (particuliere en zakelijke) klanten in verband met onze producten en diensten.

 

Voor alle duidelijkheid: de verwerking van persoonsgegevens van bedrijven is in het kader van dit privacybeleid alleen relevant als het bedrijf dat vertegenwoordigt een natuurlijke persoon is, of – als het bedrijf een rechtspersoon is – dan is dit privacybeleid alleen van toepassing op de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die wij verwerken in het kader van hun relatie met dat bedrijf (zoals mandaten, contactpersonen en/of eindgebruikers).

 

ARTIKEL 2: VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING  

 

JOYT BV, gevestigd te Noorderlaan 33 – 2030 Antwerpen, BTW-nummer BE0429505013 (hierna “JOYT”, “wij” of “ons”), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat JOYT het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt. 

 

JOYT is een bar, karaoke, restaurant gevestigd te Antwerpen.

 

ARTIKEL 3: OVER U VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

 

Verwerkingsactiviteiten

Wanneer wij in dit privacybeleid de term “verwerking van persoonsgegevens” gebruiken, hebben wij het over ons gebruik van persoonsgegevens die u identificeren of kunnen identificeren, hetzij rechtstreeks, hetzij in combinatie met andere informatie waarover wij beschikken of die wij van buitenaf hebben verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld uw naam en uw contactgegevens omvatten. 

 

 

Persoonsgegevens worden verzameld:

•  Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en interactie met ons heeft via verschillende kanalen. Dit omvat:

o Wanneer u contact met ons opneemt, of een reservering of aankoop doet bij JOYT: 

– Contactgegevens: naam, achternaam, e-mail, en telefoonnummer. Voor sommige specifieke aankopen zullen we ook om je adres vragen. 

– Betalingsinformatie: Voor sommige aankopen hebben we je betalingsgegevens nodig om de aankoop af te ronden.

                        o Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief:

– Uw e-mailadres

ARTIKEL 4: HOE EN WAAROM WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT? 

 

Hoe

 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld via onze website of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via onze communicatiekanalen.

 

Waarom?

 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, maar alleen voor zover dat nodig is om het beoogde doel te bereiken. Hieronder ziet u een overzicht van waarom wij specifieke categorieën persoonsgegevens verwerken.

 

 

Soort persoonsgegevens

Doel van de verwerking

Rechtmatigheid van de verwerking

Contactgegevens

Om uw reservering bij JOYT af te ronden of uw vraag te beantwoorden   

Uitvoering van de overeenkomst

Betaling info

Om uw aankoop af te ronden

Uitvoering van de overeenkomst

Email

Om u onze nieuwsbrief te sturen waarop u bent geabonneerd. 

Toestemming

De verwerking van persoonsgegevens kan op verschillende rechtsgronden gebaseerd zijn. De rechtsgrond(en) (rechtmatigheid van de verwerking) waarop onze verwerking is gebaseerd staan duidelijk vermeld in bovenstaand overzicht, maar wij vinden het belangrijk om u bij elk van deze begrippen een nadere toelichting te geven:

 

Uitvoering van de overeenkomst    

Deze rechtsgrond houdt in dat wij uw persoonsgegevens verwerken om de door u gevraagde dienst te verlenen.

 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, maar kan leiden tot de beëindiging van onze diensten. 

 

Toestemming

Deze rechtsgrond houdt in dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, tenzij er al een contract tussen ons tot stand is gekomen. 

 

Persoonsgegevens gedeeld met derden

In principe delen wij uw persoonsgegevens zo min mogelijk. Afhankelijk van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en de doelstellingen die verbonden zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de hieronder genoemde derde partijen. 

Leveranciers, onderaannemers en andere dienstverleners

Wij vertrouwen op andere bedrijven, onafhankelijke dienstverleners, leveranciers, onderaannemers of andere tussenpersonen om bepaalde diensten te verlenen. Dit zijn bijvoorbeeld onze IT- en softwareleveranciers, communicatiepartners, betalingsproviders, enzovoort. Dit soort leveranciers kunnen uw persoonsgegevens verwerken indien dat nodig is als onderdeel van hun dienstverlening. Wij zorgen er altijd voor dat deze partijen passende technische en organisatorische maatregelen toepassen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Autoriteiten

Indien vereist door de wet of in het kader van een juridische procedure, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met specifieke autoriteiten of overheidsinstellingen. 

Sociale mediaplatforms

Afhankelijk van uw communicatievoorkeuren kunnen wij uw persoonsgegevens delen met sociale mediaplatforms om gepersonaliseerde reclame op dergelijke platforms mogelijk te maken. Om te weten te komen hoe deze sociale mediaplatforms persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u naar het desbetreffende privacybeleid van het platform in kwestie.

Bedrijfsoverdracht

 

 

In het geval van een herstructurering, bedrijfsoverdracht, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de derde partijen die bij dit proces betrokken zijn.

The Fork

Wij maken gebruik van The Fork om uw reservering bij JOYT te registreren en zullen daarvoor uw persoonsgegevens moeten verwerken.

 

 

 

Uw verantwoordelijkheden met betrekking tot diensten van derden

Via onze producten en diensten kunt u ook gebruik maken van de diensten van andere partijen, zoals activiteiten van derden via social media platforms. Wij hebben geen controle over de informatie die u daar plaatst en hoe die wordt verwerkt, noch zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Het is aan u om hiermee om te gaan en het privacybeleid van deze derden goed te lezen.

 

ARTIKEL 5: HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan de periode die nodig is om ze te verwerken. Ook wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen kunnen hierop van invloed zijn.  

Contactgegevens

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk: uw contactgegevens worden bewaard voor een periode van 2 jaar na ons laatste contact.

Email

Wij bewaren uw e-mailadres dat wij gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen zolang u geabonneerd blijft op onze nieuwsbriefdiensten. U kunt zich op elk moment uitschrijven. 

 

Betaling info

Uw betalingsgegevens worden niet door ons bewaard. Wij maken gebruik van STRIPE en MOLLIE.

 

Indien wij persoonsgegevens louter op basis van uw toestemming verwerken, zullen wij deze gegevens binnen een redelijke termijn nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, verwijderen. 

 

Afhankelijk van de categorie persoonsgegevens kunnen wij uw persoonsgegevens gedurende 5 of 10 jaar na ontvangst bewaren (d.w.z. langer dan hierboven beschreven). Meer bepaald worden deze bewaartermijnen toegepast voor wettelijke of bewijsdoeleinden. 

 

ARTIKEL 6: WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER GEDEELD? 

 

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen en partners waarmee wij samenwerken, bestaat de mogelijkheid dat uw persoonsgegevens worden gedeeld buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval zullen wij ervoor zorgen dat een dergelijke uitwisseling altijd GDPR-conform is. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen door standaardcontractbepalingen op te nemen in onze contracten met deze bedrijven. In andere gevallen kan het land van bestemming door de Europese Commissie worden erkend als een land dat passende gegevensbescherming biedt. Alle andere (toekomstige) uitwisselingsmechanismen die onder de GDPR zijn aanvaard, kunnen in dit verband ook worden gebruikt.

 

ARTIKEL 7: ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN VOOR DIRECT MARKETING? 

 

In het kader van een bestaande klantrelatie of indien u ons daartoe de vereiste toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken voor direct-marketingdoeleinden. Op die manier kunnen wij u op de hoogte houden van onze komende evenementen, promoties en aanverwant nieuws. 

 

De verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden kan gebaseerd zijn op de toestemming die u hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken. Indien u deze toestemming wenst in te trekken of bezwaar wenst te maken tegen deze verwerking, kunt u dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen of door uw voorkeuren te wijzigen via de link die wij in onze berichten opnemen.

 

ARTIKEL 8: WAT ZIJN MIJN RECHTEN? 

Als deelnemer aan onze wedstrijden informeren wij u graag over de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

 

Het recht op inzage – U kunt ons op elk moment vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien u dat wenst, kunt u ook een overzicht krijgen van uw persoonsgegevens die wij verwerken. 

 

Het recht op correctie – Indien u merkt dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet langer correct zijn, kunt u ons dat te allen tijde laten weten, zodat wij uw persoonsgegevens onmiddellijk kunnen corrigeren. 

 

Het recht op gegevensverwijdering – Indien u er de voorkeur aan geeft dat wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken en verwijderen, kunt u ervoor kiezen om ons te vragen uw persoonsgegevens permanent te verwijderen. In dat geval zullen wij alle persoonsgegevens van u die wij op basis van uw toestemming verwerken, wissen.

 

Het recht om de verwerking te beperken – Indien u wenst dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens beperken, kunt u ons dat te allen tijde vragen. Wij zullen rekening houden met uw verzoek en nagaan hoe wij dit kunnen regelen. 

Het recht om bezwaar te maken – Als u bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dat doen door contact met ons op te nemen. 

 

Het recht op overdracht van gegevens – Indien u wenst dat uw persoonsgegevens aan een derde worden overgedragen, zullen wij u daarbij helpen. In dat geval zullen uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat aan de organisatie van uw keuze worden toegezonden.  

 

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing – U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen direct marketing. De elektronische berichten die wij sturen bevatten altijd een link om u af te melden, zodat u dit soort berichten niet langer van ons ontvangt.

 

Het recht om een klacht in te dienen – Als u vindt dat wij u niet correct hebben geholpen, kunt u er altijd voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De relevante contactgegevens vindt u aan het einde van dit privacybeleid. 

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons bureau voor gegevensbescherming. 

 

ARTIKEL 9: HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS GEGEVENSBESCHERMINGSBUREAU? 

 

JOYT heeft een Bureau voor Gegevensbescherming, dat u graag helpt met al uw vragen over privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Ons Bureau voor Gegevensbescherming is te bereiken via:

 

Contactformulier : joyt.eu/contact

 

Adres:                    JOYT BV

                        T.a.v.: Functionaris Gegevensbescherming

                            Noorderlaan 33

                                   2030 Antwerpen

                                   België

 

ARTIKEL 10: HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT? 

 

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop JOYT uw verzoek of opmerking heeft behandeld, of indien u een klacht wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via onderstaande gegevens. Stuur een ingevuld informatieformulier (beschikbaar op de website hieronder) per e-mail naar het e-mailadres hieronder of per post naar het postadres hieronder.

Website:               

Gegevensbeschermingsautoriteit    

E-mailadres:    

contact@apd-gba.be 

Adres:          

Drukpersstraat 35, 1000 Brussels             

Telephone number:

+32 (0)2 274 48 00

ARTIKEL 11: CONTACT

 

Contactformulier : joyt.eu/contact

Adres:                      JOYT BV

                          Attn: Functionaris Gegevensbescherming

                            Noorderlaan 33

              2030 Antwerpen

                                   België

Telefoonnummer: +32 3 321 52 61

 

 

 

ARTIKEL 12 UPDATES

 

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, onder meer in het kader van de GDPR. De laatste versie van ons privacybeleid is steeds hier beschikbaar. 


Laatste update: 08/11/2021